Piatok, August 19, 2022
O nás Sadzobník poplatkov

Sadzobnik poplatkov

Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania            
Poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, ak žalobca nie je spotrebiteľ  
  • 5,00 % z hodnoty predmetu sporu, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní najmenej 50,00 Eur a najviac 16 596,50 Eur a v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní najmenej 100,00 Eur a najviac 100 000,00 Eur
  • 2 000 Eur, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi v zmysle Pravidiel o trovách
 
Poplatok za rozhodcovské konanie za zmenu alebo doplnenie žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, ak žalobca nie je spotrebiteľ   vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom za rozhodcovské konanie a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej 50,00 Eur v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a 100,00 Eur v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Poplatok pri podaní návrhu na zmierovacie konanie, ktorého výsledkom je schválenie zmieru alebo uzavretie zmieru počas rozhodcovského konania   50,00 % poplatku za rozhodcovské konanie určeného pri podaní žaloby, ak bol zaplatený poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, Rozhodcovský súd vráti pomernú časť poplatku za rozhodcovské konanie po právoplatnosti zmieru

Poplatok pri podaní návrhu na vydanie predbežného opatrenia v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

  2 000,00 Eur
Poplatok za uplatnenie námietky  nedostatku právomoci Rozhodcovského súdu v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní   200,00 Eur
Poplatok za uplatnenie námietky predpojatosti rozhodcu v nespotrebiteľskom rozhodcovskom konaní; poplatok sa vráti, ak bola námietka predpojatosti uplatnená odôvodnene alebo ak sa namietnutý rozhodca vzdal funkcie   200,00 Eur
Poplatok vedľajšieho účastníka za pristúpenie do nespotrebiteľského rozhodcovského konania  
  • 5,00 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej 100,00 Eur a najviac             100 000,00 Eur
  • 2 000,00 Eur, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi v zmysle Pravidiel o trovách