Nedeľa, November 28, 2021
Predpisy

Predpisy

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu rozhodol o prijatí nasledovných vnútorných predpisov:

§      Štatút

§      Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravujúci spotrebiteľské rozhodcovské konanie

§      Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravujúci nespotrebiteľské rozhodcovské konanie

§      Pravidlá o trovách rozhodcovského konania

§      Etický kódex

§      Spravovací a kancelársky poriadok

§      Disciplinárny poriadok.

Zriaďovateľ zverejnil oznámenie o zriadení Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Rozhodcovská a mediačná a zverejnil Štatút, Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravujúci spotrebiteľské rozhodcovské konanie, Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravujúci nespotrebiteľské rozhodcovské konanie, Disciplinárny poriadok a Pravidlá o trovách rozhodcovského konania v Obchodnom vestníku č. 246/2014 dňa 29.12.2014.

Zriaďovateľ zverejnil oznámenie o zmene vnútorných predpisov  a zmene v Zozname rozhodcov v Obchodnom vestníku č. 20/2015 dňa 30.01.2015.