Nedeľa, November 28, 2021
Spotrebiteľ

Spotrebiteľ

 

Poučenie súčasť spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy

Poučenie pri iniciovaní sporu proti spotrebiteľovi

Vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku

 

Tu nájdete všetky dôležité informácie o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku:

Ak ste podpísali spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, v ktorej ste určili právomoc Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Rozhodcovská a mediačná, v prípade, že druhá strana podá proti Vám žalobu, Váš spor rozhodne tento stály rozhodcovský súd, ktorý má povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a je zapísaný Zoznam stálych rozhodcovských súdov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Na stály rozhodcovský súd sa môžete obrátiť aj Vy ako spotrebiteľ aj dodávateľ.

To znamená, že Váš spor nebude rozhodovaný všeobecným súdom, ale rozhodcovským súdom aj v tomto prípade však máte právo dovolávať sa na všeobecnom súde vyslovenia neplatnosti uzavretej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.

Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a súčasne zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory. Zoznam rozhodcov a stálych rozhodcovských súdov nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky http://www.justice.gov.sk

Ak považujete rozhodcu, ktorý rozhoduje Váš spor, za zaujatého, máte právo podať voči rozhodcovi námietky. Námietku zaujatosti musí účastník zaslať stálemu rozhodcovskému súdu do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o okolnostiach, ktoré odôvodňujú zaujatosť rozhodcu. V námietke uveďte dôvody, pre ktoré považujete rozhodcu za zaujatého. Taktiež máte právo podať sťažnosť voči postupu rozhodcu predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Rozhodca podlieha disciplinárnej právomoci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Stály rozhodcovský súd, jeho zriaďovateľ a rozhodcovia podliehajú kontrole a sankciám Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Nepodceňujte význam spotrebiteľského rozhodcovského konania a venujte pozornosť písomnostiam, ktoré Vám boli doručené.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína dňom doručenia písomnej žaloby stálemu rozhodcovskému súdu, ktorá sa podáva na adresu sídla stáleho rozhodcovského súdu: Dunajská 15, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, a to aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu stáleho rozhodcovského súdu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Rovnako všetky Vaše podania môžete adresovať aj prostriedkami elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu stáleho rozhodcovského súdu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Podanie žaloby na stály rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na všeobecnom súde Slovenskej republiky.

V priebehu spotrebiteľského rozhodcovského konania môže žalobca vziať žalobu späť.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa uskutočňuje v sídle stáleho rozhodcovského súdu a je spravidla písomné. Hoci sa spotrebiteľské rozhodcovské konanie spravidla vedie v písomnej forme, máte právo vyjadriť sa v primeranej lehote ku všetkým dôkazom predloženým protistranou. Môžete požiadať aj o ústne pojednávanie, a ak by jeho nenariadením boli porušené Vaše práva, môžete sa obrátiť na všeobecný súd so žalobou o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní máte práva obdobné ako na všeobecnom súde, najmä sa brániť proti postupu rozhodcu, ako aj proti jeho rozhodnutiu vo Vašej veci. Neváhajte sa vyjadriť na svoju obhajobu. K vyjadreniu pripojte dôkazy, ktoré podporujú Vaše tvrdenia.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa spravuje slovenským právnym poriadkom a predpismi stáleho rozhodcovského súdu účinnými v čase začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania. Predpisy stáleho rozhodcovského súdu rozhodujúce pre Váš spor nájdete v sekcii Predpisy.

Ako žalovaný môžete uplatniť svoje práva proti žalobcovi vzájomnou žalobou najneskôr do začatia ústneho pojednávania vo veci samej, inak v primeranej lehote na to ustanovenej stálym rozhodcovským súdom, a ak lehota nebola ustanovená, do vyhlásenia rozhodcovského rozsudku. Rovnako sa máte právo vyjadrovať ku všetkým dôkazom a návrhom, ktoré boli predložené.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa vedie v slovenskom jazyku. Ak je to pre spotrebiteľa prijateľné a spotrebiteľ o to požiada, rozhodcovské konanie sa vedie v jazyku, v ktorom je  vyhotovená spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo v jazyku, v ktorom spotrebiteľ obvykle rokoval s dodávateľom. V ostatných prípadoch sa koná v jazyku, o ktorom rozhodol Rozhodcovský súd, ak sa na jazyku spotrebiteľského rozhodcovského konania nedohodli účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania.

Všetky písomnosti (vrátane žaloby) sa predkladajú Rozhodcovskému súdu v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku alebo  v úradnom preklade do slovenského jazyka alebo do českého jazyka.

Účastník konania môže v odôvodnených prípadoch požiadať Rozhodcovský súd o tlmočenie ústneho pojednávania a o preklad písomností alebo iných zvukových alebo obrazových záznamov vyhotovených v cudzom jazyku. Rozhodcovský súd môže požadovať na zabezpečenie tlmočenia alebo prekladu zloženie primeraného preddavku na náhradu s tým spojených nákladov.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom, združením na ochranu spotrebiteľa alebo iným zástupcom vrátane združenia na ochranu spotrebiteľa.

Písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných rúk na adresu uvedenú v spotrebiteľskej zmluve, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo na inú adresu oznámenú spotrebiteľom alebo zistenú stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu.

V súvislosti so spotrebiteľským rozhodcovským konaním Vám môžu vzniknúť trovy konania. Trovy konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané; primeranosť sa posudzuje najmä s ohľadom na istinu uplatňovaného nároku. Procesný úkon spotrebiteľa, a to najmä podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci nie je možné spoplatniť alebo podmieniť ich účinky úhradou poplatku.

Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený na neprijateľnej zmluvnej podmienke alebo na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa. Stály rozhodcovský súd je povinný prihliadať aj na iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.

Účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania sú povinní poskytovať stálemu rozhodcovskému súdu súčinnosť potrebnú na riešenie spotrebiteľského sporu.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia.

Doručený rozhodcovský rozsudok, proti ktorému nebola podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, má pre účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a je právne záväzný. Rozhodcovský rozsudok nadobudne právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania dobrovoľne nesplní to, na čo ho zaväzuje právoplatné rozhodcovské rozhodnutie, druhý účastník môže podať návrh na začatie exekúcie podľa osobitného predpisu.

 

Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku

Voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na všeobecný súd žalobu o jeho zrušenie z dôvodov ustanovených v zákone.

Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorom je zverejnený vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorý si môžete jednoducho vyplniť a podať na súde podľa Vášho bydliska. Žaloba musí byť podaná na okresnom súde podľa bydliska spotrebiteľa do troch mesiacov od doručenia rozhodcovského rozsudku tej zo strán, ktorá sa zrušenia rozhodcovského rozsudku domáha.

Rovnako je vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku na stiahnutie vyššie v tejto sekcii webovej stránky.

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo Vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Vzor žaloby, ktorý môžete jednoducho vyplniť a podať do 15 dní od doručenia upovedomenia, Vám zašle súdny exekútor.

Súd na žalobu ktorejkoľvek zo strán zruší rozhodcovský rozsudok, ak

1.  účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nemal spôsobilosť uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu,

2.   účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo mu nebolo umožnené sa zúčastniť na spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní,

3.   rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nepredvídala alebo sa ním rozhodlo o veci, ktorá je podľa zákona vylúčená zo spotrebiteľského rozhodcovského konania,

4.   stály rozhodcovský súd nebol ustanovený v súlade so zákonom, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona a uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok sporu,

5.   spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobsahuje náležitosti podľa § 3 zákona alebo je tu iný dôvod neplatnosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy,

6.   stály rozhodcovský súd nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebiteľ jeho nariadenie navrhoval podľa § 34 ods. 2 zákona a z okolností uvedených v návrhu na nariadenie ústneho pojednávania vyplývala potreba jeho nariadenia najmä z dôvodu, že bez ústneho pojednávania sa nebolo možné vysporiadať s návrhmi a tvrdeniami spotrebiteľa, a toto pochybenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,

7.   v konaní nebol správne zistený skutkový stav tým, že stály rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy, nevykonal navrhované dôkazy alebo neumožnil spotrebiteľovi predložiť dôkazy, a toto pochybenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,

8.   vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,

9.   stály rozhodcovský súd rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa a toto porušenie mohlo mať vplyv na výsledok sporu,

10.  rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je svojou povahou objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom,

11. výkon rozhodcovského rozsudku by bol v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky,

12. rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.